อัตราส่วนร้อยละชุดที่1

                                         แบบฝึกหัด เรื่องอัตราส่วนร้อยละ

ดาวน์โหลดไฟล์ word

ดาวน์์โหลดไฟล์ pdf

 

 

 

            

 

 

 

       

 

 

                                 

 

                     

Additional information